Emilia den Boer

Szanse, możliwości i bariery dla wykorzystania bioodpadów

2 lata temu 0

Szanse, możliwości i bariery dla wykorzystania bioodpadów Bioodpady stanowią ilościowo najważniejszy składnik odpadów komunalnych – jak wynika z Krajowego Planu Gospodarki, łącznie jest to około

Sieć instalacji fermentacji

2 lata temu 0

Sieć instalacji fermentacji W gospodarce odpadami często napotykamy na problemy, które w innych dziedzinach nie występują, a z którymi musimy się zmagać, mnożąc koszty i

Rosnąca góra bioodpadów trudna do zagospodarowania

2 lata temu 0

Osiągnięcie minimalnych poziomów recyklingów nie będzie możliwe bez zagospodarowania bioodpadów. Na produkty z przetworzenia tych odpadów brakuje jednak chętnych. Do 2021 roku wszystkie gminy w

Bioodpady: jak to robią zagranicą?

2 lata temu 0

Jak pokazują doświadczenia z zagranicy, ustanowienie odrębnych przepisów krajowych w zakresie przetwarzania bioodpadów z gospodarstw domowych to dobry krok w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym.

Bioodpady – wyzwanie nie tylko dla gmin

2 lata temu 0

Rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów wdraża jednolity system selektywnej zbiórki w Polsce. Co powinno być zbierane w brązowym pojemniku oznaczonym

Podstawy technologiczne gospodarki odpadami komunalnymi. Cz. IV

2 lata temu 0

Od redaktora W aktualnym wydaniu zawarto trzy kolejne artykuły, z których każdy poświęcony jest osobnemu zagadnieniu z zakresu gospodarki odpadami. Pierwszy materiał dotyczy magazynowania odpadów

Nowa wizja gospodarki odpadami w Unii Europejskiej. Cele ambitne, ale czy realne?

2 lata temu 0

Obecnie w Polsce wdrażane są systemy gospodarki odpadami, które mają zapewnić spełnienie dotychczasowych wymogów Unii Europejskiej. Najważniejsze cele zdefiniowała dyrektywa ramowa w sprawie odpadów (głównie

Nowa strategia unijna w zakresie gospodarki odpadami do 2030 roku

2 lata temu 0

W lipcu 2014 roku ukazał dokument Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów „Ku gospodarce o obiegu zamkniętym: program zero

Utrata statusu odpadu

2 lata temu 0

Ustawa o odpadach z 14 grudnia 2012 r. (DzU z 2013 r. poz. 21) w art. 14., w ślad za dyrektywą ramową w sprawie odpadów

Selektywna zbiórka odpadów w gminach – zysk czy tylko koszty?

2 lata temu 0

Selektywna zbiórka jest jednym z priorytetów gospodarki odpadami. Surowce zebrane w ten sposób charakteryzują się dobrą jakością, wymaganą w procesach recyklingu. W Polsce poziom selektywnie