Manifest

Ziemia jest naszym wspólnym dobrem.

Wszyscy mamy obowiązek dbania o środowisko, w którym żyjemy, z myślą o nas samych i przyszłych pokoleniach. Powietrze, woda i gleba są czynnikami warunkującymi życie na naszej planecie. Nie wolno nam eksploatować dóbr naturalnych w sposób rabunkowy. Przez miliony lat natura wykształciła procesy, w których biomasa cyrkuluje, zapewniając pożywienie oraz przetrwanie niezliczonym gatunkom zwierząt i ludzkiej cywilizacji. W wyniku rozwoju technicznego i wzrostu liczby ludności na świecie stajemy na progu przemian mogących bezpowrotnie zakłócić naturalny cykl materii w przyrodzie. Materia organiczna jest bezpowrotnie tracona poprzez jej degradację na składowiskach odpadów lub bezkrytyczne spalanie. W trosce o nasz świat chcemy sprawić by nasze bioodpady były poddawane takim procesom recyklingu, które zahamują ubytek masy organicznej, a jakość uzyskiwanych produktów uczynią jak najwyższą. Nasze działania służące zamykaniu obiegu organicznej materii w przyrodzie są naturalne, logiczne i konieczne, dodatkowo wpisują się w ideę gospodarki o obiegu zamkniętym.

Chcemy przeciwdziałać marnotrawieniu żywności, która powinna być optymalnie wykorzystywana, a kiedy utraci już swoją przydatność do spożycia powinna zmieniać się w kompost użyźniający glebę.

Potrzeba jest działań, które będą rozwijać, wdrażać i promować zasady zrównoważonej biogospodarki. Pragniemy upowszechniać styl życia, w którym wszyscy z troską będą dbali o środowisko, a działania systemowe wesprą i wypromują rozwiązania zmieniające nasze odpady organiczne, stanowiące blisko połowę wszystkich odpadów komunalnych, w pożądany surowiec.

Będziemy stać na straży uczciwości i rzetelności działań zmierzających do recyklingu bioodpadów. Nie pozwolimy by ignorancja, brak poszanowania praw natury, błędne zdefiniowanie celów służących ochronie środowiska lub dążenie do osiągania nieuzasadnionych korzyści niszczyła efekty pracy wynikające z pozytywnych zachowań ludzi działających w myśl idei recyklingu bioodpadów, który od tej chwili będziemy nazywać

BIORECYKLINGIEM.

Członkowie Założyciele Stowarzyszenia „Biorecykling”