Archiwum

Bioodpady: jak to robią zagranicą?

2 lata temu 0

Jak pokazują doświadczenia z zagranicy, ustanowienie odrębnych przepisów krajowych w zakresie przetwarzania bioodpadów z gospodarstw domowych to dobry krok w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym.

Bioodpady – wyzwanie nie tylko dla gmin

2 lata temu 0

Rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów wdraża jednolity system selektywnej zbiórki w Polsce. Co powinno być zbierane w brązowym pojemniku oznaczonym

Podstawy technologiczne gospodarki odpadami komunalnymi. Cz. IV

2 lata temu 0

Od redaktora W aktualnym wydaniu zawarto trzy kolejne artykuły, z których każdy poświęcony jest osobnemu zagadnieniu z zakresu gospodarki odpadami. Pierwszy materiał dotyczy magazynowania odpadów

Ocena stopnia ustabilizowania odpadów

2 lata temu 0

Rozwiązaniem problemu określenia zawartości biomasy w odpadach może być zastosowanie metody analitycznej, która w sposób bezpośredni wykaże rzeczywistą zawartość frakcji biodegradowalnej w odpadach. Metoda taka

Nowa wizja gospodarki odpadami w Unii Europejskiej. Cele ambitne, ale czy realne?

2 lata temu 0

Obecnie w Polsce wdrażane są systemy gospodarki odpadami, które mają zapewnić spełnienie dotychczasowych wymogów Unii Europejskiej. Najważniejsze cele zdefiniowała dyrektywa ramowa w sprawie odpadów (głównie

Nowa strategia unijna w zakresie gospodarki odpadami do 2030 roku

2 lata temu 0

W lipcu 2014 roku ukazał dokument Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów „Ku gospodarce o obiegu zamkniętym: program zero

Utrata statusu odpadu

2 lata temu 0

Ustawa o odpadach z 14 grudnia 2012 r. (DzU z 2013 r. poz. 21) w art. 14., w ślad za dyrektywą ramową w sprawie odpadów

Utrata statusu odpadu – piękna idea?

2 lata temu 0

W założeniu utrata statusu odpadu ma przyczynić się do rozwoju „społeczeństwa recyklingu” oraz poprawy jakości i efektywności wykorzystania materiałów, które mogą zostać ponownie użyte. Czy