Statut

Rozdział I. Postanowienia ogólne

§1

 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie na rzecz recyklingu bioodpadów „Biorecykling”, zwane w skrócie Stowarzyszeniem ,,Biorecykling” lub ,,Biorecykling”, a w statucie zwane dalej Stowarzyszeniem.
 2. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.
 3. Stowarzyszenie powołane jest na czas nieoznaczony.
 4. Stowarzyszenie jest stowarzyszeniem zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sądowym, działa na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w tym na podstawie przepisów ustawy Prawo o stowarzyszeniach.

§ 2

 1. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Wrocław.
 2. Stowarzyszenie działa na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej i poza jej granicami.

§ 3

 1. Stowarzyszenie może należeć do organizacji międzynarodowych na warunkach określonych w ich statutach, jeżeli nie narusza to zobowiązań wynikających z umów międzynarodowych, których Rzeczpospolita Polska jest stroną.
 2. Stowarzyszenie może współpracować z organizacjami krajowymi i międzynarodowymi.

§ 4

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swoich działań może zatrudniać pracowników.

Rozdział II. Cele i sposoby ich realizacji

§5

 1. Celem Stowarzyszenia jest wspieranie ochrony środowiska według zasad circular economy, a w szczególności:
  1. popularyzacja i wspieranie powszechnego recyklingu bioodpadów;
  2. promowanie selektywnej zbiórki bioodpadów;
  3. wspieranie, rozwijanie, upowszechnianie i promowanie technologii związanych ze zbieraniem i recyklingiem bioodpadów;
  4. wspieranie działań związanych z zapobieganiem marnotrawienia żywności;
  5. upowszechnianie i promowanie produktów recyklingu bioodpadów;
 2. Stowarzyszenie działa w sposób obiektywny i kieruje sią w realizacji swoich celów pragmatyzmem i najlepszą wiedzą, przy poszanowaniu zasad postępowania z odpadami i w tym duchu wspiera rozwiązania systemowe i technologiczne.

§ 6

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 1. prowadzenie projektów edukacyjnych i rozwijanie kompetencji;
 2. organizowanie lekcji i warsztatów twórczych dla dzieci i młodzieży;
 3. propagowanie i organizowanie wymiany dobrych praktyk, organizowanie konferencji, seminariów, szkoleń, warsztatów i wykładów;
 4. organizowanie imprez kulturalnych;
 5. wydawanie książek, czasopism, broszur związanych z celami Stowarzyszenia;
 6. konsultowanie i opiniowanie projektów aktów prawnych związanych z prawem ochrony środowiska;
 7. wspieranie działań samorządów pracami ekspertów;
 8. organizowanie i prowadzenie projektów badawczych, naukowych i pilotażowych;
 9. opracowywanie, publikowanie i popularyzowanie raportów tematycznych;
 10. współpracę z innymi organizacjami, w tym instytucjami Unii Europejskiej, w zakresie integracji i harmonizacji celów oraz integracji środowisk, zadań oraz praw i obowiązków w związku z rozwojem biorecyklingu oraz kształtowania postaw prośrodowiskowych;
 11. tworzenie i nadzorowanie systemów zapewnienia jakości.

Rozdział III. Członkowie Stowarzyszenia

§ 7

 1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.
 2. Stowarzyszenie posiada członków:
  1. zwyczajnych,
  2. wspierających,
  3. honorowych.

§ 8

 1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, mającą pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych, która złoży pisemną deklarację zawierającą rekomendację dwóch członków Stowarzyszenia.
 2. Członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia mogą być także cudzoziemcy zarówno mający, jak i nie mający miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Przyjęcia nowych członków dokonuje Zarząd uchwałą podjętą nie później niż w terminie dwóch miesięcy od daty złożenia deklaracji.
 4. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna i prawna oferująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną na rzecz realizacji celów Stowarzyszenia, która złoży pisemną deklarację. Przyjęcia nowych członków wspierających dokonuje Zarząd uchwałą podjętą nie później niż w terminie dwóch miesięcy od daty złożenia deklaracji.
 5. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, mającą pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia lub przyczyniła się znacząco dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.
 6. Przyjęcia członka honorowego dokonuje w drodze uchwały Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu lub co najmniej 6 członków Stowarzyszenia.

§ 9

Członkowie zwyczajni mają prawo:

 1. biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,
 2. korzystania z dorobku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,
 3. udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,
 4. zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia.

§ 10

Członkowie zwyczajni mają obowiązek:

 1. brania udziału w działalności Stowarzyszenia i w realizacji jego celów,
 2. uczestniczenia w walnych zebraniach członków,
 3. przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
 4. regularnego opłacania składek.

§ 11

 1. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział w charakterze doradczym w pracach Stowarzyszenia, a w szczególności w Walnych Zebraniach Członków, poza tym mają te same prawa co członkowie zwyczajni.
 2. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.
 3. Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.

§ 12

 1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
  1. dobrowolnej rezygnacji pisemnej z przynależności do Stowarzyszenia złożonej na ręce Zarządu;
  2. wykluczenia przez Zarząd;
  3. utraty pełnej zdolności do czynności prawnych lub praw publicznych;
  4. śmierci lub w przypadku jednostek organizacyjnych utraty zdolności prawnej.
 2. Wykluczenie członka Stowarzyszenia może nastąpić w przypadku:
  1. nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich,
  2. rażącego lub uporczywego naruszenia zasad statutowych,
  3. nieprzestrzegania postanowień i uchwał władz Stowarzyszenia,
  4. braku aktywnej działalności na rzecz Stowarzyszenia,
  5. przejawiania postaw nie licujących z powagą, celami lub charakterem działalności Stowarzyszenia, w tym w szczególności popadnięcia w konflikt z prawem lub przejawiania innych podobnych postawy wpływające negatywnie na wizerunek Stowarzyszenia.
 3. Od uchwał Zarządu w sprawie wykluczenia członka Stowarzyszenia przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od dnia doręczenie uchwały w sprawie wykluczenia. Odwołanie stanowi porządek obrad najbliższego Walnego Zebrania Członków. Uchwała Walnego Zebrania w przedmiocie odwołania jest ostateczna.

Rozdział IV. Władze Stowarzyszenia

§ 13

Władzami Stowarzyszenia są:

 1. Walne Zebranie Członków,
 2. Zarząd,
 3. Komisja Rewizyjna.

§ 14

 1. Zarząd i Komisja Rewizyjna wybierane są przez Walne Zebranie Członków w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.
 2. W razie, gdy skład Zarządu lub Komisji Rewizyjnej ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu i które zatwierdza najbliższe Walne Zebranie Członków. W trybie tym można powołać nie więcej niż połowę składu organu. W przypadku niezatwierdzenia kooptacji Walne Zebranie Członków wybiera brakujących członków Zarządu lub Komisji Rewizyjnej.

§ 15

Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, chyba, że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej.

§ 16

Kadencja wszystkich wybieralnych władz Stowarzyszenia jest łączna i trwa 5 lat. Walne Zebranie Członków

§ 17

 1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków.
 2. Walne Zebranie może być zwyczajne i nadzwyczajne.
 3. Zwyczajne Walne Zebrania zwołuje Zarząd raz w roku, jako sprawozdawcze, i co pięć lat, jako sprawozdawczo-wyborcze, zawiadamiając członków o jego terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania Członków. Jeśli na zebraniu nie ma wymaganego kworum zwołuje się zebranie w drugim terminie nie później niż w ciągu miesiąca od dnia zwołania Walnego Zebrania Członków. W drugim terminie uchwały Walnego Zebrania są podejmowane w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów bez względu na liczbę obecnych członków.
 4. Walne Zebranie Członków obraduje wg uchwalonego przez siebie porządku obrad.
 5. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd:
  1. z własnej inicjatywy,
  2. na żądanie członków Komisji Rewizyjnej,
  3. na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
 6. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków powinno zostać zwołane przed upływem 21 dni od daty zgłoszenia wniosku lub żądania i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§ 18

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:

 1. określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,
 2. uchwalanie zmian statutu,
 3. wybór, odwoływanie i dokonywanie zmian wszystkich władz Stowarzyszenia,
 4. udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
 5. zatwierdzanie budżetu na rok bieżący i prowizorium na rok przyszły,
 6. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
 7. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
 8. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
 9. podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego,
 10. podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych władz Stowarzyszenia.

Zarząd

§ 19

 1. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.
 2. Zarząd składa się z 3 do 7 osób, spośród których na pierwszym posiedzeniu wybiera prezesa, wiceprezesów.
 3. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
 4. Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes lub dwóch członków zarządu.
 5. Członkowie zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją. Uchwałę w tej sprawie podejmuje zarząd oraz zatwierdza Komisja Rewizyjna.
 6. W umowach między stowarzyszeniem a członkiem zarządu oraz w sporach z nim stowarzyszenie reprezentuje członek Komisji Rewizyjnej lub pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zebrania Członków.

§ 20

Do kompetencji Zarządu należy:

 1. kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia,
 2. wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków,
 3. zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia,
 4. planowanie i prowadzenie gospodarki finansowej,
 5. przygotowywanie projektu budżetu na rok bieżący i prowizorium na rok przyszły oraz przekazywanie Walnemu Zebraniu Członków do zatwierdzenia,
 6. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu, w tym wszelakie opinie, raporty, prezentacje z wykorzystaniem nazwy lub logo Stowarzyszenia wymagają pisemnej akceptacji Zarządu,
 7. przyjmowanie i wykluczanie członków Stowarzyszenia,
 8. zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
 9. ustalanie wysokości składek członkowskich,
 10. utworzenie Rady Programowej Stowarzyszenia, wraz z uchwaleniem jej regulaminu, zawierającego w szczególności zakresu zadań i kompetencje członków, liczbę członków oraz ich kadencję,
 11. podejmowanie czynności z zakresu prawa pracy jako pracodawca względem osób zatrudnionych przez Stowarzyszenie, w tym w szczególności zatrudnienia i zwalnianie pracowników.

Komisja Rewizyjna

§ 21

 1. Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 osób w tym przewodniczącego wybieranego na pierwszym posiedzeniu komisji.
 3. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w roku. Posiedzenia Komisji zwołuje przewodniczący.

§ 22

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

 1. kontrola całokształtu działalności Stowarzyszenia,
 2. ocena pracy Zarządu, w tym corocznych sprawozdań i bilansu,
 3. składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu Członków wraz z oceną działalności Stowarzyszenia i Zarządu Stowarzyszenia,
 4. wnioskowanie do Walnego Zebrania Członków w przedmiocie udzielanie absolutorium Zarządowi,
 5. wnioskowanie o odwołanie Zarządu lub poszczególnych członków Zarządu,
 6. wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków.

Rozdział V. Majątek i gospodarka finansowa

§ 23

 1. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:
  1. składki członkowskie,
  2. darowizny, zapisy i spadki, środki pochodzące z ofiarności publicznej, ze sponsoringu,
  3. dotacje, subwencje, udziały, lokaty,
  4. dochody z własnej działalności.
 2. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego.
 3. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje i wykonuje Zarząd.

Sposób reprezentacji

§ 24

Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia, w tym w sprawach majątkowych, uprawnionych jest prezes i jeden członek zarządu działający łącznie..

Rozdział VI. Postanowienia końcowe

§ 25

Uchwałę w sprawie zmiany statutu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków bezwzględną większością głosów, w obecności przynajmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

§ 26

 1. Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków kwalifikowaną większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej 2/3 członków uprawnionych do głosowania.
 2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.

Zarząd :

 1. Emilia den Boer …………………………………………….
 2. Ireneusz Pałac …………………………………………….
 3. Julia Rokicka, …………………………………………….
 4. Andrzej Sobolak, …………………………………………….
 5. Anna Sobolak, …………………………………………….
 6. Tomasz Wojciechowski. …………………………………………….