Publikacje

Podstawy technologiczne gospodarki odpadami komunalnymi. Cz. IV

1 rok temu 0

Od redaktora W aktualnym wydaniu zawarto trzy kolejne artykuły, z których każdy poświęcony jest osobnemu zagadnieniu z zakresu gospodarki odpadami. Pierwszy materiał dotyczy magazynowania odpadów po przetworzeniu oraz logistyki sprzedaży. Magazynowanie odpadów odbywa się na różnych etapach ich zagospodarowania –

Ocena stopnia ustabilizowania odpadów

1 rok temu 0

Rozwiązaniem problemu określenia zawartości biomasy w odpadach może być zastosowanie metody analitycznej, która w sposób bezpośredni wykaże rzeczywistą zawartość frakcji biodegradowalnej w odpadach. Metoda taka istnieje, jest znormalizowana, powtarzalna i odhumanizowana – tzn. czynnik ludzki odgrywa w niej niewielką rolę.

Nowa wizja gospodarki odpadami w Unii Europejskiej. Cele ambitne, ale czy realne?

1 rok temu 0

Obecnie w Polsce wdrażane są systemy gospodarki odpadami, które mają zapewnić spełnienie dotychczasowych wymogów Unii Europejskiej. Najważniejsze cele zdefiniowała dyrektywa ramowa w sprawie odpadów (głównie w zakresie wymaganych poziomów przygotowania do ponownego użycia oraz recyklingu) oraz dyrektywa składowiskowa (w zakresie

Nowa strategia unijna w zakresie gospodarki odpadami do 2030 roku

1 rok temu 0

W lipcu 2014 roku ukazał dokument Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów „Ku gospodarce o obiegu zamkniętym: program zero odpadów dla Europy” COM (2014)398. Jednocześnie opublikowany został projekt dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej

Utrata statusu odpadu

1 rok temu 0

Ustawa o odpadach z 14 grudnia 2012 r. (DzU z 2013 r. poz. 21) w art. 14., w ślad za dyrektywą ramową w sprawie odpadów (2008/98/WE), określa warunki utraty statusu odpadu. Po odzysku odpady przestają nimi być, jeśli spełniają wymagania

Utrata statusu odpadu – piękna idea?

1 rok temu 0

W założeniu utrata statusu odpadu ma przyczynić się do rozwoju „społeczeństwa recyklingu” oraz poprawy jakości i efektywności wykorzystania materiałów, które mogą zostać ponownie użyte. Czy jednak tak będzie? Ramowa Dyrektywa Opadowa (Dyrektywa 2008/98/WE) w swojej preambule stwierdza, że: zgodnie z hierarchią

Selektywna zbiórka odpadów w gminach – zysk czy tylko koszty?

1 rok temu 0

Selektywna zbiórka jest jednym z priorytetów gospodarki odpadami. Surowce zebrane w ten sposób charakteryzują się dobrą jakością, wymaganą w procesach recyklingu. W Polsce poziom selektywnie zebranych odpadów wciąż nie przekracza 10% ogólnej masy wytworzonych odpadów komunalnych. Ze względu na fakt,

Zmiany, zmiany, zmiany…

1 rok temu 0

Głównym celem zmian proponowanych przez Ministerstwo Klimatu jest powstrzymanie szalonych podwyżek cen za zagospodarowanie odpadów komunalnych, które wywołały falę wzrostów stawek opłaty od mieszkańców. Czy jednak tak się stanie? Spróbujmy wspólnie nad tym się zastanowić. Jeszcze nie cichną głosy w

Po epidemii świat nie będzie taki sam

1 rok temu 0

Obecna epidemia wraz ze świadomością, że jesteśmy podatni jako społeczeństwo na różnego rodzaju choroby, daje nam przesłanie, że w przyszłości musimy być przygotowani na tego typu i gorsze zjawiska. Dotyczy to również gospodarki odpadami w aspekcie zarówno całościowego podejścia, jak

Postulaty spełniane na opak

1 rok temu 0

Powstanie Bazy Danych Odpadowych było jednym z postulatów branży odpadowej, ale realizacja tego postulatu mocno mija się z jej oczekiwaniami. Aż strach myśleć o innych postulatach branży, nie tylko o rozszerzonej odpowiedzialności producenta. Od początku stycznia trwa chocholi taniec wokół