Pora na biorecykling

Większość kampanii promujących selektywną zbiórkę odpadów koncentruje się na tworzywach sztucznych, szkle i papierze. Pomijamy jednak problem bioodpadów, które stanowią blisko 50% naszych odpadów komunalnych!

Tworzywa sztuczne, szkło i papier to ważne surowce wtórne i należy bardzo konsekwentnie dbać, by cyrkulowały w gospodarce przy jak najniższym wykorzystaniu złóż pierwotnych koniecznych do

ich wytworzenia. A co z bioodpadami? W opracowywanych na nowo dyrektywach Unii Europejskiej gospodarka odpadami pochodzenia organicznego zajmuje istotną pozycję, a zadania, jakie wynikają z tego dla państw członkowskich, nie będą należały do najłatwiejszych. Konieczne będzie połączenie doświadczeń z wielu dziedzin, takich jak nauka, przemysł, samorządy i prawo, w celu sprawnego wdrożenia optymalnej polityki w gospodarowaniu bioodpadami. Nie wynika to tylko z tego, że tak nakazywać będą nowe przepisy Unii. To potrzeba, która wynika z podstawowych zasad zdrowego rozsądku. Należy bowiem stworzyć efektywny sposób recyklingu największej ilościowo frakcji odpadów, która zmieszana zanieczyszcza wszystkie inne frakcje surowcowe. Trzeba zacząć traktować biomasę jako surowiec do produkcji tak potrzebnego w rolnictwie kompostu. Można z bioodpadów odzyskać energię w postaci prądu i ciepła z jej fermentacji oraz przetworzyć pozostałości w naturalne nawozy. Tylko trzeba najpierw zebrać ją selektywnie.

Aby wesprzeć ten nie najłatwiejszy proces, powstało Stowarzyszenie Na Rzecz Recyklingu Bioodpadów „Biorecykling”. Do celów statutowych, które wyznaczyło sobie Stowarzyszenie, należeć będzie „wspieranie ochrony środowiska według zasad circular economy, a w szczególności:

  1. popularyzacja i wspieranie powszechnego recyklingu bioodpadów,
  2. promowanie selektywnej zbiórki bioodpadów,
  3. wspieranie, rozwijanie, upowszechnianie i promowanie technologii związanych ze zbieraniem i recyklingiem bioodpadów,
  4. wspieranie działań związanych z zapobieganiem marnotrawieniu żywności,
  5. upowszechnianie i promowanie produktów recyklingu bioodpadów”.

Stowarzyszenie zamierza skupiać ekspertów branżowych i wszystkich przekonanych do idei, którą przedstawiono w manifeście stworzonym przez jego członków założycieli. W „Biorecyklingu” znajdą partnera agendy rządowe, jednostki samorządowe, instytucje naukowo-badawcze i firmy, które oferują rozwiązania wspierające lub realizujące ideę recyklingu bioodpadów.

Od zawsze żyjemy w bogatym przyrodniczo środowisku, nie zwracając uwagi na fakt, że poprzez naszą działalność eksploatujemy zasoby biomasy. „Biorecykling” ma zmienić nasze postrzeganie świata i poprawić nasze zachowania. Oby się udało!

 

Ziemia jest naszym wspólnym dobrem. Wszyscy mamy obowiązek dbania o środowisko, w którym żyjemy, z myślą o nas samych i przyszłych pokoleniach. Powietrze, woda i gleba są czynnikami warunkującymi życie na naszej planecie. Nie wolno nam eksploatować dóbr naturalnych w sposób rabunkowy. Przez miliony lat natura wykształciła procesy, w których biomasa cyrkuluje, zapewniając pożywienie oraz przetrwanie niezliczonym gatunkom zwierząt i ludzkiej cywilizacji. W wyniku rozwoju technicznego i wzrostu liczby ludności na świecie stajemy na progu przemian mogących bezpowrotnie zakłócić naturalny cykl materii w przyrodzie. Materia organiczna jest bezpowrotnie tracona poprzez jej degradację na składowiskach odpadów lub bezkrytyczne spalanie. W trosce o nasz świat chcemy sprawić, by nasze bioodpady były poddawane takim procesom recyklingu, które zahamują ubytek masy organicznej, a jakość uzyskiwanych produktów uczynią jak najwyższą. Nasze działania, służące zamykaniu obiegu organicznej materii w przyrodzie, są naturalne, logiczne i konieczne, dodatkowo wpisują się w ideę gospodarki o obiegu zamkniętym.

Chcemy przeciwdziałać marnotrawieniu żywności, która powinna być optymalnie wykorzystywana, a kiedy utraci już swoją przydatność do spożycia, powinna zmieniać się w kompost użyźniający glebę.

Potrzebne są działania, które będą rozwijać, wdrażać i promować zasady zrównoważonej biogospodarki. Pragniemy upowszechniać styl życia, w którym wszyscy z troską będą dbali o środowisko, a działania systemowe wesprą i wypromują rozwiązania zmieniające nasze odpady organiczne, stanowiące blisko połowę wszystkich odpadów komunalnych, w pożądany surowiec.

Będziemy stać na straży uczciwości i rzetelności działań zmierzających do recyklingu bioodpadów. Nie pozwolimy, by ignorancja, brak poszanowania praw natury, błędne zdefiniowanie celów służących ochronie środowiska lub dążenie do osiągania nieuzasadnionych korzyści niszczyły efekty pracy wynikające z pozytywnych zachowań ludzi działających w myśl idei recyklingu bioodpadów, który od tej chwili będziemy nazywać BIORECYKLINGIEM.

członkowie założyciele Stowarzyszenia „Biorecykling”

Napisz komentarz

Zobacz wszystkie komentarze