Publikacje

Wiecznie problemowe odpady opakowaniowe

2 lata temu 0

Wiecznie problemowe odpady opakowaniowe W nowym, 2016 roku branża odpadowa będzie oczekiwała ostatecznego rozwiązania kilku istotnych problemów, które utrudniają, a czasami uniemożliwiają jej właściwe funkcjonowanie. Niektóre problemy pojawiają się na bieżąco, w wyniku wdrażania dyrektyw unijnych związanych z wymaganymi poziomami

Projekt ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw

2 lata temu 0

Sejm uchwalił rządowy projektu ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw. Aktualnie projekt ustawy został przekazany Prezydentowi i Marszałkowi Senatu. Projekt dotyczy obniżenia kosztów gospodarki odpadami poprzez m.in. uszczegółowienie kwestii dotyczących nieruchomości

Efektywność ekonomiczna RIPOK-u

2 lata temu 0

Na ekonomiczny wynik regionalnych instalacji przetwarzania odpadów komunalnych mają wpływ koszty związane z zagospodarowywaniem odpadów. Zgodnie z zapisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zmieszane odpady komunalne mogą być sortowane wyłącznie w zakładach będących regionalnymi instalacjami przetwarzania odpadów

Pora na RIPOK-i nowej generacji

2 lata temu 0

Obecną sytuację instalacji MBP przedstawia szeroko komentowany raport przygotowany przez firmę AK NOVA na zlecenie Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Bez względu na to, czy zgadzamy się z zapisami tego dokumentu, czy też nie, po jego lekturze nasuwa się wniosek, że

Jak osiągnąć oczekiwany efekt? Selektywna zbiórka odpadów w gminie

2 lata temu 0

Trudno jest mówić o generalnych działaniach gmin, które przyczynią się do osiągnięcia do 2020 r. zakładanych poziomów odzysku i recyklingu. Jak pokazały pierwsze miesiące działania ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, większość samorządów potraktowało to zadanie jako przykry

Co z tym surowcem?

2 lata temu 0

W związku ze znowelizowaniem ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach pojawia się wiele pytań dotyczących odbieranych surowców wtórnych i ich jakości. Celem zmian w prawie, określających sposób gospodarowania odpadami komunalnymi, jest m.in. zwiększenie świadomości ekologicznej obywateli, zachęcenie ich

Nieszczęścia chodzą parami

2 lata temu 0

No i mamy kolejny projekt rozporządzenia Ministra Środowiska dotyczący instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych. Nie chciałbym jednak już w żaden sposób odnosić się do niego. Liczba osób, które wypowiadają się na ten temat, jest tak duża, iż z pewnością

Odpady ulegające biodegradacji lekiem na pustynnienie gleb

2 lata temu 0

Szacuje się, że całkowita ilość bioodpadów wytwarzanych rocznie w Unii Europejskiej wynosi od 76,5 do 102 mln ton odpadów spożywczych i ogrodowych zawartych w zmieszanych odpadach komunalnych stałych oraz do 37 mln ton odpadów pochodzących z sektora produkcji napojów i

O bioodpadach od A do Z

2 lata temu 0

Kwestia selektywnej zbiórki i zagospodarowania bioodpadów to dość skomplikowana materia, z którą przez lata nie radziły sobie ani krajowy, ani gminne systemy gospodarki odpadami. Organizowane przez Biorecykling – Stowarzyszenie na rzecz recyklingu bioodpadów bezpłatne, praktyczne szkolenia to doskonała okazja, aby