Projekt ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw

Projekt ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw

Photo by Trinity Nguyen on Unsplash

Sejm uchwalił rządowy projektu ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw. Aktualnie projekt ustawy został przekazany Prezydentowi i Marszałkowi Senatu. Projekt dotyczy obniżenia kosztów gospodarki odpadami poprzez m.in. uszczegółowienie kwestii dotyczących nieruchomości niezamieszkałych, indywidualne rozliczanie mieszkańców budynków wielolokalowych, podwyższenie kar za niewłaściwe postępowanie z odpadami, wprowadzenie górnego limitu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obliczanej metodą “od ilości zużytej wody”.

Zgodnie z uzasadnieniem do projektu ustawy podjęcie prac nad nowelizacją wynika przede wszystkim z konieczności wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w zakresie zidentyfikowanych problemów oraz poprawy sytuacji na krajowym rynku gospodarki odpadami komunalnymi, w szczególności przez: 

 1. obniżenie kosztów funkcjonowania i usprawnienie gminnych systemów gospodarowania odpadami komunalnymi; 
 2. ułatwienie prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie gospodarki odpadami i tym samym poprawę dostępu do instalacji przetwarzających odpady komunalne

Do istotnych zmian należy zaliczyć:

 1. ustalenie maksymalnej wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na podstawie metody „od ilości zużytej wody”. Będzie to wysokość 7,8% dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem za gospodarstwo domowe, tj. ok. 150 zł;
 2. uszczegółowienie kwestii udziału właścicieli nieruchomości niezamieszkałych w systemie gminnym. W określonym terminie będą oni mogli złożyć oświadczenie o wyłączeniu z tego systemu. Jednocześnie podwyższona zostanie maksymalna stawka opłaty za odpady komunalne dla nieruchomości niezamieszkałych;
 3. możliwość rozliczenia przez właścicieli nieruchomości rekreacyjno-letniskowych z opłaty za odpady komunalne, jak właściciele nieruchomości niezamieszkałych, czyli od pojemnika;
 4. uprawnienie Ministra klimatu i środowiska do udzielenie – w drodze decyzji – odstępstwa dla poszczególnych gmin w zakresie sposobu selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
 5. umożliwienie indywidualnego rozliczanie mieszkańców z budynków wielolokalowych z obowiązku selektywnego zbierania odpadów;
 6. wprowadzenie kary pieniężne za nowe naruszenia;
 7. umożliwienie gminom dopłacanie ze środków własnych do systemu gospodarowania odpadami. Gminy będą mogły skorzystać z tego rozwiązania w sytuacjach nadzwyczajnych, np. wzrostu cen za zagospodarowanie odpadów (brak możliwości pokrycia wszystkich kosztów z pobranych od mieszkańców opłat czy konieczność znacznego podwyższenia pobieranych opłat);
 8. wprowadzenie rozwiązań, które usprawnią funkcjonowanie instalacji przetwarzających odpady komunalne:
 1. dłuższe magazynowanie odpadów;
 2. zniesione obowiązku prowadzenia wizyjnego systemu kontroli miejsca magazynowania lub składowania odpadów. Dotyczy to podmiotów gospodarujących odpadami niepalnymi, które nie są odpadami niebezpiecznymi.

Nowe rozwiązania mają wejść w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem niektórych przepisów, które zaczną obowiązywać w innym terminie.

Po ogłoszeniu ustawy w Dzienniki Ustaw redakcja Biorecyklingu przygotuje dla Państwa szczegółowe omówienie poszczególnych zmian.

Autor : mec. Michał Hertmanowski

Napisz komentarz

Zobacz wszystkie komentarze